Nieważność umowy BPH S.A.

Wyrokiem z dnia 7 marca 2024 roku Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Marcin Polakowski, sygn. akt II C 427/22):

I. ustalił, że Umowa kredytu zawarta 17 maja 2007 r. przez powodów z pozwanym jest nieważna;

II. zasądził od pozwanego Bank BPH S.A. na rzecz powoda (…) 331.243,25 PLN  wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od kwoty 326.583,69 PLN od dnia 18 lipca 2020 r. do dnia zapłaty oraz od kwoty 4.659,56 PLN od dnia 15 września 2020 r. do dnia zapłaty;

III. zasądził od pozwanego Bank BPH S.A. na rzecz powoda (…) 118.686,18 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 18 lipca 2020 r. do dnia zapłaty. 

IV. oddalił powództwo w pozostałym zakresie. 

V. obciążył pozwany bank całością kosztów postępowania w sprawie – pozostawiając referendarzowi sądowemu ich szczegółowe wyliczenie.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd podzielił stanowisko powodów. W ocenie Sądu umowa jest nieważna, gdyż znajdują się w niej niedozwolone postanowienia zawarte w szczególności w §1 i §17 Umowy kredytu dotyczące ustalenia wartości kursu waluty szwajcarskiej na potrzeby uruchomienia kredytu, czyli pozostawienia kwoty kredytu do dyspozycji i następnie jego spłaty. W ocenie Sądu kredytobiorcy nie zostali należycie pouczeni o ryzyku kursowym, a w związku z tym umowa kredytu, którą zawarli jest nieważna. Sąd zaznaczył, iż częściowo oddalił roszczenie o odsetki, gdyż wezwanie do zapłaty, które skutkowało powstaniem stanu wymagalności opiewało na kwotę 326.583,69 PLN. 

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.