Umowa kredytu „Nordea-Habitat”, denominowanego do waluty USD, zawarta z Nordea Bank Polska S.A. w 2008 r., bezskuteczna w całości

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny (SSR del. Henryk Walczewski) wyrokiem z dnia 7 marca 2024 r. (XXVIII C 7735/22) w sprawie p-ko Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.:

I. ustalił, że Umowa o kredyt mieszkaniowy Nordea-Habitat z 2008 r. nie jest dla powodów wiążąca w następujących postanowieniach części ogólnej umowy: § 1 ust. 2, § 8 ust. 6 oraz § 12 ust. 3;

II. w związku z ustaleniem w pkt. I, ustalił, że umowa nie jest możliwa do wykonania i jest w całości wobec powodów bezskuteczna;

III. tytułem zwrotu świadczenia wzajemnego zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę (…) PLN i (…) USD wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 8 marca 2024 r. do dnia zapłaty;

IV. zasądził od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę (…) PLN tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty;

V. oddalił powództwo w pozostałym zakresie.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że sporna umowa jest jedną z wielu typowych umów kredytowych, w której zawarte są postanowienia odsyłające do tabel kursowych, będące postanowieniami abuzywnymi.

W ocenie Sądu w umowie nie wskazano sposobu, w jaki bank tworzy swoje kursy walut. Co więcej, regulacje dotyczące kursów walut i odesłania znajdowały się w tej części umowy, która nie podlegała negocjacjom.

W związku z tym, Sąd udzielając ochrony konsumentom stwierdził, że takie postanowienia są bezskuteczne, a w dalszej kolejności, że umowa nie może być wykonana. W rezultacie sąd uznał ją za bezskuteczną w całości.

Sąd zasądził także wszystkie kwoty dochodzone pozwem, jednakże z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia następującego po dniu wydania wyroku, tj. od dnia 8 marca 2024 r. do dnia zapłaty, nie zaś od dnia wynikającego z przedsądowego wezwania do zapłaty.

Wyrok jest nieprawomocny.

Postępowanie w I instancji trwało 23 miesiące.

Sprawę prowadzi r. pr. Grzegorz Godzina oraz adw. Maria Rozbicka.