Prawomocna nieważność d. EFG Eurbank Ergasias brak uwzględniania zarzutu zatrzymania!

W dniu 26 września 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (VI ACa 714/20; SSA Agata Wolkenberg) co do zasady podtrzymał wyrok ustalający nieważność umowy Raiffeissen International A.G. (d. EFG Eurbank Ergasias) i zasądzający na rzecz powodów kwoty roszczenia z pozwu. Odsetki ustawowe zostały zasądzone od 19 czerwca 2020 r. do dnia zapłaty. Sąd zgodził się z argumentacją pełnomocników powodów, iż złożenie przed bank zarzutu zatrzymania przy przekroczeniu przez kredytobiorców w spłatach kwoty faktycznie wypłaconego kredytu jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Wyrok jest prawomocny.Sprawę prowadzili adw. Anna Wolna-Sroka oraz adw. dr Jacek Czabański z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.

Kolejna nieważność mBanku

W dniu 26 września 2022 r. Sad Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (SSO Bartłomiej Biegański), w sprawie o sygn. akt XXVIII C 5921/21 wydał wyrok, w którym I. ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny z marca 2006 r. jest w całości nieważna;II. zasądził od pozwanego - mBank S.A. na rzecz powodów kwotę ponad 360 tys. PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 20 czerwca 2022 r. (upływ 7 dni od dnia złożenia przez powodów oświadczenia o świadomości skutków stwierdzenia nieważności) do dnia zapłaty;III. w zakresie żądania odsetek za okres sprzed złożenia oświadczenia sąd oddalił powództwo;IV. przy czym...

Umowa z Millennium nieważna

W dniu 26 września 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXVIII C 6445/21; SSR del. Joanna Dalba-Sobczyńska) wydał wyrok w sprawie przeciwko Bankowi Millennium S.A., w którym: I. ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny z sierpnia 2006 r. jest w całości nieważna;II. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę niemal 350 tys. PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 17 czerwca 2021 r. do dnia zapłaty;III. w pozostałym zakresie oddalił powództwo główne o zapłatę;IV. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 11.817,00 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia...