Umowa z Millennium nieważna

W dniu 26 września 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (XXVIII C 6445/21; SSR del. Joanna Dalba-Sobczyńska) wydał wyrok w sprawie przeciwko Bankowi Millennium S.A., w którym:

I. ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny z sierpnia 2006 r. jest w całości nieważna;
II. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę niemal 350 tys. PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 17 czerwca 2021 r. do dnia zapłaty;
III. w pozostałym zakresie oddalił powództwo główne o zapłatę;
IV. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 11.817,00 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty;

W ustnych motywach rozstrzygnięcia sąd wskazał, że:

1. umowa zawiera niedozwolone postanowienia umowne, które należy wyeliminować, a to z kolei powoduje, że umowy nie da się utrzymać w mocy;
2. bank nie sprostał obowiązkowi pouczenia kredytobiorcy o ryzyku związanym z tego typu kredytem, ani też nie wyjaśnił mu w jaki sposób bank tworzy swoje tabele kursowe;
3. w związku z tym, że umowę należało uznać za nieważną, bank powinien zwrócić kredytobiorcy wszystkie spełnione przez niego świadczenia;
4. odsetki od dochodzonej pozwem kwoty zasądzone zostały od dnia 17 czerwca 2021 r., ponieważ według sądu właściwym terminem do spełnienia świadczenia powinien być termin 30 dni (tyle bowiem czasu bank ma na rozpoznanie reklamacji), nie zaś 7 dni (z tego względu doszło do oddalenia powództwa głównego o zapłatę w zakresie części okresu, w którym strona powodowa żądała zasądzenia odsetek za opóźnienie);
5. w związku z tym, że bank jest stroną przegrywającą proces, ma on obowiązek zwrócić na rzecz powoda koszty postępowania w całości;

Wyrok jest nieprawomocny.
Sprawę prowadzi r.pr. Grzegorz Godzina z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp. p.