Kolejna nieważność mBanku

W dniu 26 września 2022 r. Sad Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (SSO Bartłomiej Biegański), w sprawie o sygn. akt XXVIII C 5921/21 wydał wyrok, w którym

I. ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny z marca 2006 r. jest w całości nieważna;
II. zasądził od pozwanego – mBank S.A. na rzecz powodów kwotę ponad 360 tys. PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 20 czerwca 2022 r. (upływ 7 dni od dnia złożenia przez powodów oświadczenia o świadomości skutków stwierdzenia nieważności) do dnia zapłaty;
III. w zakresie żądania odsetek za okres sprzed złożenia oświadczenia sąd oddalił powództwo;
IV. przy czym zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 22.634,00 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty.

Wyrok jest nieprawomocny.
Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.