Wyrok prawomocny: Umowa nieważna, ale rozliczenia według teorii salda

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu nie akceptuje zasady prawnej ustanowionej przez SN co do rozliczeń strony umowy według dwóch kondykcji.

Wyrokiem z 12 stycznia 2023 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu (I ACa 849/22; SSA Dariusz Kłodnicki) utrzymał wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 15 marca 2022 r. (I C 1156/17; SSO Anna Strzebinczyk – Stembalska) co do nieważności umowy Euro Bank z maja 2008 r., ale w zakresie rozliczeń między stronami wyrok uchylił i skierował sprawę do ponownego rozpoznania.

Sąd w ustnym uzasadnieniu wskazał, że podziela stanowisko SO co do ustalenia nieważności umowy. Sąd Apelacyjny w tym zakresie podziela orzecznictwo TSUE I SN odnośnie abuzywności klauzul indeksacyjnych i skutków abuzywności. W szczególności Sąd podkreślił niedawny wyrok TSUE z września 2022 r., gdzie kolejny raz TSUE wskazał, tym razem bardzo wyraźnie że o uzupełnieniu umowy przepisem dyspozytywnym nie może być mowy. Jak wskazał Sąd takiego przepisu w polskim prawie nie mamy, a dotychczasowe przepisy stosowane per analogiam nie mogą zostać zastosowane z uwagi na ww orzeczenie TSUE. Sąd dał tez w pełni wiarę powódce, że nienalezycie poinformowano ją o ryzyku związanym z umową kredytu indeksowanego

Wyrok w zakresie zapłaty uchylono dlatego, że Sąd uważa że należy zbadać zubożenie powódki, czyli fakt, że dostała świadczenie od pozwanego w wykonaniu nieważnej umowy, a jakaś kwotę bankowi zwróciła. Sąd wskazał, że wprawdzie mamy uchwałę SN o teorii dwóch kondykcji, ale Sąd jej nie podziela. Zadaniem Sądu Okręgowego będzie więc zbadanie tego zubożenia, w tym zbadanie wpłat dokonanych przez powódkę w PLN i CHF, w tym przedłożonych przez powódkę dokumentów i wyliczeń.

Wyrok w zakresie nieważności umowy jest prawomocny, ale bank może złożyć skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego.

Kwestia rozliczeń pomiędzy stronami wróci natomiast do Sądu Okręgowego.

Sprawę prowadzi r.pr. Kamila Puńko oraz adw. Jacek Czabański. Sprawa trwała do tej pory 67 miesięcy.