Umowa mBank nieważna

Wyrokiem z dnia 12 stycznia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny w sprawie o sygn. XXVIII C 360/21 (SSR Maciej Wójcicki):

I. ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „mPlan” waloryzowany kursem CHF z 2007 r. jest nieważna,

II. zasądził od pozwanego mBank S.A. na rzecz powoda kwotę (…) tys. PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 17.03.2021 r. do dnia zapłaty.

Zdaniem Sądu umowa kredytu, jako sprzeczna z ustawą, jest nieważna w oparciu o regulację przepisu art. 58 § 1 k.c., w zw. z przepisem art. 69 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe oraz w zw. z przepisem art. 353(1) k.c. Ponadto, umowa została uznana za nieważną w całości również ze względu na zawarte w niej postanowienia niedozwolone.

Wyrok jest nieprawomocny. Postępowanie w I instancji trwało 21 miesięcy.

Sprawę prowadzi r. pr. Grzegorz Godzina.