Wyrok prawomocny: umowa mBank nieważna

W dniu 24 listopada 2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny, w sprawie sygn. akt I ACa 511/21 (SSA Katarzyna Polańska – Farion) po rozpoznaniu apelacji mBanku S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2021 r. (sygn. akt I C 701/18 SSO Bożena Chłopecka):
I. zmienił zaskarżony wyrok w p. II w ten sposób, że oddala powództwo o odsetki za opóźnienie od kwoty 1.572.833,77 zł od dnia 29 maja 2018 r. do dnia 24 listopada 2021 r.
II. oddalił apelację w pozostałej części
III. zasądził od pozwanego na rzecz powoda 8.100 zł tytułem kosztów postępowania apelacyjnego
Ustne motywy rozstrzygnięcia:
Sąd apelacyjny uznał, iż apelacja co do zasady nie zasługiwała na uwzględnienie. Sąd apelacyjny podzielił ustalenia faktyczne sądu I instancji, które stanowiły podstawę zaskarżonego wyroku. Sąd podzielił również ocenę prawną umowy kredytu w tym to, że zawarte w umowie klauzule indeksacyjne mają charakter niedozwolony, a umowa kredytu po usunięciu niedozwolonych klauzul nie może być dalej wykonywana, a to prowadzi do jej upadku.
Natomiast jeżeli chodzi o dokonaną korektę, Sąd Apelacyjny w Warszawie odwołał się do orzecznictwa Sądu Najwyższego, a mianowicie do uzasadnienia uchwały z dnia 7 maja 2021 r., w której Sąd Najwyższy podkreślił, że istotne znaczenie ma oświadczenie złożone przez konsumenta, co do tego czy zgadza się na dalsze stosowanie niedozwolonych klauzul oraz czy godzi się na skutek w postaci upadku umowy. Zdaniem Sądu takie oświadczenie musi być złożone w warunkach właściwego pouczenia, a takie miało miejsce dopiero na rozprawie apelacyjnej. Zdaniem Sądu dopiero od tej daty kontrahent konsument ma w istocie jasną sytuację, iż do sanowania niedozwolonych postanowień nie dojdzie i dopiero w takiej sytuacji można mówić o opóźnieniu dłużnika w rozumieniu art. 481 § 1 k.c.
Zważywszy na fakt, iż w istocie rozstrzygnięcie sądu I instancji zostało zaakceptowane przez sąd II instancji, a korekta w zakresie odsetek ustawowych za opóźnienie nie wpływała na wielkości kosztów procesu jakie strony ponosiły, Sąd uznał, ze konieczne jest zastosowanie zasady obciążenia strony pozwanej kosztami postępowania apelacyjnego.
Wyrok jest prawomocny. Sprawę prowadzili adw. dr Jacek Czabański, adw. Anna Wolna-Sroka, oraz adw. Dominika Helios.