Prawomocny wyrok: umowa mBanku z lutego 2010 r. nieważna

25.11.2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 383/20) w składzie SSA Beata Kozłowska uwzględnił apelację kredytobiorców (w zakresie teorii salda), jednocześnie oddalając apelację banku.
Sąd zasądził na rzecz kredytobiorców ponad 80 tys. CHF (tytułem spłaty rat kapitałowo odsetkowych) oraz ponad 27 tys. PLN (tytułem uiszczony składek unww). Odsetki należne są niestety dopiero od oświadczenia kredytobiorców złożonych na dzisiejszej rozprawie. Dodatkowo Sąd zasądził na rzecz powodów 9.100 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.
Sąd zmienił w wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 9 czerwca 2020 r, sygn. I C 60/17 (SSO Bożena Chłopecka), w którym sąd ustalił nieważność umowy kredytu, jednakże zastosował teorię salda.
Sąd zgodził się z argumentacją strony powodowej, iż umowa zawiera nieuczciwe postanowienia umowne, których eliminacja prowadzi do nieważności umowy. Umowa pozwalała bankowi na arbitralne kształtowanie wysokości zobowiązania kredytobiorców. Pomimo zawarcia umowy kredytu po 23.01.2009 r. tj. daty wejścia w życie art. 358 § 2 k.c. Sąd nie zastosował kursu średniego NBP. Warto dodać, iż tym bardziej cieszy nas dzisiejszy sukces, ponieważ w grudniu 2020 r. Sąd w tym samym składzie zobowiązał bank do przeliczenia kredytu według kursu średniego NBP. Wskazane zobowiązanie sugerowało, iż Sąd rozważa zastosowanie kursu średniego NBP.
Dodatkowo warto wskazać, że bank powoływał się na ponadprzeciętny status konsumenta, który w dacie zawarcia umowy pracował w banku, jak również wcześniej zaciągnął dwa inne kredyty powiązane z kursem CHF w banku Fortis.
W sprawie pełnomocnik pozwanego banku mocno kwestionował status konsumenta, ponieważ klient posiadał kilka nieruchomości będące przedmiotem najmu.
Ostatecznie Sąd zgodził się z argumentacją pełnomocników powodów i uznał umowę za nieważną.
Wyrok jest prawomocny. Sprawę prowadzili adw. Anna Wolna-Sroka, adw. dr Jacek Czabański oraz adw. Dominika Helios.