Wyrok prawomocny – umowa mBank nieważna

22 września 2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 248/21; SSO del. Agnieszka Wachowicz-Mazur) na posiedzeniu niejawnym uznał w całości apelację kredytobiorcy i oddalił w całości apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 30 grudnia 2020 r. (SSO Bożena Chłopecka; I C 241/17) w ten sposób, że:
– podtrzymał ustalenie Sądu Okręgowego, że umowa kredytu waloryzowanego kursem CHF zawarta z mBank w 2007 r. jest nieważna;
– zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot wszystkich kwot zapłaconych w wykonaniu tej umowy w wysokości ponad 380 tys. zł. wraz z odsetkami od wezwania przedsądowego;
– obciążył bank kosztami postępowania apelacyjnego w całości.
Wyrokiem z grudnia 2020 r. Sąd Okręgowy oddalił powództwo kredytobiorcy co do zwrotu rat, opierając się na teorii salda. Teraz Sąd Apelacyjny zmienił to rozstrzygnięcie, opierając się na stanowisku SN, że każdej ze stron przysługuje własne roszczenie.
Wyrok jest prawomocny. Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański.