Umowa z d. Bankiem BPH nieważna

W dniu 21 września 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie I Wydział Cywilny (w składzie SSR del. Joanna Radzyńska -Głowacka) w sprawie o sygn. akt I C 3046/20
I. stwierdza nieważność umowy kredytu denominowanego do kursu CHF (d. Bank BPH S.A. z siedzibą w Krakowie) zawartej w marcu 2006 r.
II. Zasądza od Banku Pekao S.A. na rzecz powodów kwotę 133 472,57 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 17 września 2020 r. do dnia zapłaty.
III. Oddala powództwo w pozostałym zakresie (rat wpłaconych powyżej 10 lat przed wniesieniem pozwu)
IV. Szczegółowe wyliczenie kosztów procesu pozostawia do wyliczenia referendarzowi sądowemu.
Sad uznał, że umowa jest nieważna i zasądził na rzecz powodów wpłacone raty kapitałowo-odsetkowe opowiadając się tym samym za teorią dwóch kondykcji. Sąd w pełni podzielił argumentację pełnomocnika powoda w zakresie nieważności umowy uznając tym samym, że umowa jest sprzeczna z art. 69 ust. 1 ustawy prawo bankowe, art. 353(1) k.c., jak również sprzeczna z zasadami współżycia społecznego z uwagi na nierównomiernie rozłożenie ryzyka kursowego.
Zdaniem sądu umowa zawiera dodatkowo klauzule abuzywne, których wyeliminowanie powoduje, że umowa kredytowa nie może dalej obowiązywać.
Sąd uznał jednak, iż część roszczenia powoda uległa przedawnieniu z uwagi na 10 letni okres przedawnienia. W tym zakresie Kancelaria wniesie oczywiście apelację mając na względzie aktualną linię orzeczniczą w zakresie przedawnienia.
Wyrok jest nieprawomocny.
Sprawę prowadzi adwokat Anna Wolna-Sroka, Partner w Kancelarii Adwokackiej dr Jacek Czabański i Partnerzy.