Wyrok prawomocny: umowa GE Money Bank nieważna

Sąd Apelacyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia 23 listopada 2021 r. sygn. akt V ACa 77/21 (SSA Barbara Rączka-Sekścińska):
I. oddalił apelację Banku BPH;
II. zasądził od pozwanego banku na rzecz kredytobiorców kwotę 8.100 PLN tytułem kosztów zastępstwa procesowego.
Tym samym uprawomocniły się wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 3 listopada 2020 r. oraz wyrok uzupełniający z 31 marca 2021 r. sygn. akt XV C 792/18 (SSO Ewa Tamowicz), mocą których:
I. ustalono nieważność umowy kredytu indeksowanego do CHF dawnego GE Money Bank S.A.;
II. zasądzono od Banku BPH S.A. na rzecz kredytobiorców łącznie 679.317,84 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 30 czerwca 2018 r. do dnia zapłaty;
III. zasądzono na rzecz kredytobiorców od pozwanego banku kwotę 11.817,00 PLN tytułem kosztów postępowania.
W ustnych motywach wyroku Sąd Apelacyjny wyjaśnił, że zawarte w umowie klauzule są nieuczciwe i należy je w całości wyeliminować, czego konsekwencją jest upadek umowy.
Sąd nie podzielił stanowiska banku, który chciał wykreślenia z umowy marży banku i pozostawienia indeksacji do kursu średniego NBP. Sąd słusznie wyjaśnił, że na tle tej konkretnej umowy taka sankcja jest niezgodna z dyrektywą 93/13.
Sąd odniósł się również do pouczeń o ryzyku walutowym. W ocenie sądu samo Oświadczenie o wyborze kredytu indeksowanego oraz świadomości ryzyka walutowego, jaki zostało podpisane przez kredytobiorców przy wniosku kredytowym – nie jest wystarczające.
W ocenie Sądu oczywiście każdy ma ogólną wiedzę o ryzyku walutowym. Podpisane oświadczenie również stanowi tylko ogólnie o występującym ryzyku, jednak nie wyjaśnia dokładnie jakie konsekwencje ekonomiczne dla kredytobiorców może powodować ryzyko walutowe. W konsekwencji Sąd przyjął, że kredytobiorcy nie zostali przez bank prawidłowo pouczeni o występującym ryzyku.
Wyrok jest prawomocny.
Sprawę prowadzą adwokat dr Jacek Czabański oraz adwokat Fabian Orłowski.