Wygrana z Bankiem Millennium

Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie przeciwko Bank Millennium S. A. (XXVIII C 4886/21; SSO Joanna Karczewska) wydał wyrok, w którym:
I. Ustala nieważność umowy kredytu indeksowanego kursem CHF z października 2007 r..
II. Zasądza od pozwanego łącznie na rzecz powodów kwotę 205.159,87 PLN
wraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 15 lutego 2023 r. do dnia
zapłaty.
III. Oddala powództwo w pozostałym zakresie odsetkowym.
IV. Zasądza koszty postępowania w całości od pozwanego na rzecz powodów,
szczegółowe rozliczenie pozostawiając referendarzowi sądowemu.


Sędzia w motywach ustanych podkreśliła, że umowa jest nieważna na podstawie dwóch
przesłanek. Pierwsza to uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli,
złożonego pod wpływem błędu. O błędzie powodowie dowiedzieli się z opinii mecenasa
Jacka Czabańskiego, a z zeznań powodów oraz dokumentów zgromadzonych w aktach
sprawy nie wynika aby na etapie przedkontraktowym poruszana była kwestia
wyjaśnienia spreadu. Tym samym bank wprowadził klientów w błąd do CKK. Drugą
przesłanką nieważności są niedozwolone postanowienia znajdujące się w umowie.
Powodom przysługuje interes prawny w ustaleniu nieważności.

Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański. Postępowanie w I instancji toczyło się 87 miesięcy.