Sąd uznaje, że umowa mBanku jest ważna i skuteczna

Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Tomasz Jaskłowski, sygn. IV C 38/20) w dniu 12 lipca 2023 r. w sprawie p-ko mBank S.A. wydał wyrok, w którym:

  1. Oddalił powództwo w całości;
  2. Obciążył powodów kosztami procesu w wysokości 10.817 zł
  3. Nakazał Skarbowi Państwa pobrać od powodów kwotę 1.418,06 PLN tytułem nieuiszczonych kosztów opinii biegłego.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd stwierdził, że:

– umowa zawiera postanowienia, które są abuzywne, dlatego że są w rejestrze klauzul niedozwolonych (część, bo te dotyczące po prostu powiązania z walutą obcą są w pełni ważne), choć sąd nie zgadza się, by można było tu mówić o abuzywności,

– zdaniem sądu umowa nie była negocjowana i rzeczywiście wysokość zobowiązania była wyznaczana jednostronnie przez bank, ale z drugiej strony skoro kursy waluty obcej się zmieniają, to bank musiał dostosowywać kursy, a zdaniem sądu powodowie nie udowodnili, by bank stosował rażąco zawyżone kursy,

– umowa może być dalej wykonywana mimo abuzywności części klauzul z uwagi na to, że od 2011 r. na skutek wejścia w życie ustawy antyspreadowej powodowie mogą zażądać od banku spłacania kredytu w CHF,

– ponadto zdaniem sądu powództwo podlegało oddaleniu z uwagi na to, że stanowi nadużycie prawa w rozumieniu art. 5 KC i nie zasługuje na ochronę.

Kancelaria w imieniu powodów w dniu 8 września 2023 r. wystosowała apelację od powyższego wyroku.

Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.