Nieważność umowy mBanku

W dniu 12 lipca 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Ewa Suchecka – Bartnik, III C 1155/22) wydał wyrok, w którym:

1. ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „mPlan” waloryzowany kursem CHF zawarta w dniu 28 sierpnia 2007 r. przez powodów z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (poprzednio BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie) jest nieważna;

2. zasądził od pozwanego mBank S.A. z siedzibą w Warszawie solidarnie na rzecz powodów kwoty:

a) 159.548,71 PLN,

b) 6.408,05 PLN,

c) 53.248,25 CHF,

wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od powyższych kwot liczonymi za okres od dnia 8 marca 2019 r. do dnia zapłaty;

3. oddalił powództwo w pozostałym zakresie;

4. zasądził od pozwanego na rzecz powodów solidarnie koszty procesu, pozostawiając ich szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu.

W ocenie Sądu do nieważności umowy kredytu prowadziło uznanie, że w umowie łączącej strony zawarte są abuzywne postanowienia, bez których umowa nie może dalej być wykonywania co prowadzi do jej upadku. 

Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.