Wygrana przed Sądem Najwyższym!

Kolejna wygrana przed Sądem Najwyższym! 14 lipca 2022 r. Sąd Najwyższy w sprawie I CSK 2454/22 odmówił przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej mBank S.A. od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 5 października 2021 r. (I ACa 396/21 ; SSO del. Anna Strączyńska) – w tym wyroku Sąd uznał umowę za nieważną i zasądził na rzecz kredytobiorcy zwrot rat wraz z odsetkami za opóźnienie od dnia wezwania przedsądowego.

Sprawę prowadził adw. dr Jacek Czabański.