Umowa z Getin Noble Bank nieważna

W dniu 15 lipca 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, w sprawie o sygn. XXV C 1557/19 przeciwko Getin Noble Bank S.A w składzie SSO Krystyna Stawecka:
I. Ustalił, że umowa kredytu kredytu indeksowanego do CHF z dnia 15 lipca 2008 r. r. jest nieważna.
II. Zasądził od pozwanego banku na rzecz powodów solidarnie kwotę 269.219,00 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 czerwca 2019 r. Sąd uznał zarzut zatrzymania kwoty wypłaconego kredytu.
III. Zasądził od pozwanego banku na rzecz powodów koszty procesu w kwocie 11 800 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że:
– umowa zawiera klauzule abuzywne, niejasne dla konsumenta, nieuzgodnione indywidualnie o treści rażąco naruszających interesy konsumenta, a sama umowa po ich wyeliminowaniu nie może być dalej wykonywana. Sąd nie podzielił stanowiska pozwanego odnośnie możliwości rozczłonkowania postanowień dotyczących przeliczeń kursowych poprzez wyeliminowanie wyłącznie tej części postanowień, która dotyczyła marży banku. Zdaniem Sądu w świetle orzecznictwa TSUE nie jest to możliwe. W szczególności takie stanowisko nie znajduje uzasadnienia w treści orzeczenia TSUE w sprawie C-19/20, z którego w ocenie Sądu wynikają wnioski przeciwne.
W związku z upadkiem umowy należało zasądzić na rzecz powodów zwrot wszystkich świadczeń, jako nienależnych.

Wyrok jest nieprawomocny.
Sprawę prowadzi adw. Dominika Helios z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp. p.