Umowa zawarta z Raiffeisen Bank Polska S.A. uznana za nieważną

Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 24 maja 2023 r. (XXVIII C 10628/21; SSO Iwona Lizakowska-Bytof) wydał wyrok, w którym:

  1. ustalił, że Umowa Kredytu Mieszkaniowego nr MG (…) z marca 2007 r. zawarta z Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie jest nieważna;
  2. zasądził od pozwanego Raiffeisen Bank International AG na rzecz powoda kwotę 163.262,26 PLN z tym, że spełnienie świadczenia powinno nastąpić za jednoczesnym zaoferowaniem kwoty 113.876,76 PLN albo zabezpieczeniem roszczenia pozwanego o zapłatę tej kwoty;
  3. oddalił powództwo w pozostałym zakresie;
  4. ustalił, że koszty procesu ponosi w całości pozwany, pozostawiając szczegółowe ich wyliczenie referendarzowi sądowemu.

Sąd ustalił, że umowa zawarta z powodami jest umową nieważną i w tym zakresie Sąd podzielił argumentację strony powodowej co do wad prawnych umowy, które skutkują jej nieważnością. Sąd w oparciu o przepisy o nienależnym świadczeniu zasądził dochodzoną kwotę na rzecz powoda, który wyłącznie spłacał kredyt. W związku z uwzględnieniem zarzutu zatrzymania Sąd oddalił roszczenie odsetkowe. Sąd obciążył pozwanego kosztami procesu w całości.

Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki. Postępowanie w I instancji trwało 22 miesięcy.