Santander Bank Polska S.A. przegrywa, umowa d. Kredyt Banku uznana za nieważną

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXV Wydział Cywilny (SSR del. Adam Mitkiewicz, sygn. XXV C 4178/20, w dniu 23 maja 2023 r. wydał wyrok, w którym ustalił, że umowa zawarta przez powoda z Kredyt Bankiem S.A. jest nieważna i zasądził na rzecz powoda całość dochodzonej kwoty uwzględniając zarzut zatrzymania. Sąd uznał zasadność odsetek za opóźnienie od dnia wezwania do zapłaty do dnia zgłoszenia zarzutu zatrzymania co nastąpiło podczas rozprawy. Sąd przyznał kredytobiorcy całość kosztów procesu.

Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki. Wyrok jest nieprawomocny. Postępowanie w I instancji trwało 30 miesięcy.

W sprawie powód wniósł skargę na przewlekłość postępowania, która została uwzględniona przez Sąd Apelacyjny.