Nieważność umowy BRE Bank S.A. z 2006 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wyrokiem z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie o sygn. XXVIII C 11209/21 (SSR del. Agnieszka Kossowska) przeciwko mBank S.A.:

I. ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny z 2006 r. zawarta z BRE Bank S.A. jest nieważna.

II. zasądził na rzecz powoda kwotę (…) PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie:
a) od kwoty (…) PLN od dnia 7 sierpnia 2021 r. do dnia zapłaty,
b) od kwoty (…) PLN od od dnia 5 kwietnia 2022 r. (dnia doręczenia pozwanemu odpisu pozwu) do dnia zapłaty,

III. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę (…) PLN tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że sporna umowa jest nieważna z uwagi na sprzeczność z naturą stosunku zobowiązaniowego, albowiem zapewnia bankowi dowolność w określaniu zobowiązania kredytobiorcy poprzez jednostronne ustalanie wysokości kursów kupna i sprzedaży waluty obcej.

Umowa zawiera również postanowienia abuzywne, których wyeliminowanie z umowy powoduje, że nie można jej utrzymać w mocy.

Ponadto, kredytobiorca nie został rzetelnie poinformowany o ryzyku kursowym i jego skali, a bank nie zaproponował mu żadnej formy zabezpieczenia się przed takim ryzykiem.

Z uwagi na nieważność umowy bank jest zobowiązany do zwrotu wszystkich spłat dokonanych przez kredytobiorcę jako świadczeń nienależnych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, liczonymi od daty wynikającej z przedsądowego wezwania do zapłaty, a w zakresie części dochodzonej kwoty niewskazanej w wezwaniu, od daty doręczenia odpisu pozwu.

Wyrok jest nieprawomocny.

Postępowanie w I instancji trwało 21 miesięcy.

Sprawę prowadzi r. pr. Grzegorz Godzina.