Umowa zawarta z Raiffeisen Bank Polska jest nieważna

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXV Wydział Cywilny (SSR del. Adam Mitkiewicz), sygn. XXV C 2790/20, w dniu 13 czerwca 2023 r. wydał wyrok, w którym ustalił, że umowa zawarta przez powodów z Raiffeisen Bank Polska S.A. jest nieważna i zasądził na rzecz powodów całość dochodzonej kwoty uwzględniając jednakże zarzut zatrzymania. Sąd uznał zasadność odsetek za opóźnienie od dnia wezwania do zapłaty do dnia zgłoszenia zarzutu zatrzymania. Sąd przyznał kredytobiorcom całość kosztów procesu.

W ustanych motywach Sąd podzielił stanowisko powodów w całości.

Sporna umowa kredytu zawiera w sobie wadliwe postanowienia dotyczące sposobu przeliczania kursu franka szwajcarskiego kształtowanego swobodnie przez bank. W ocenie Sądu umowa nie może być dalej wykonywana po wyeliminowaniu tych postanowień. Zdaniem Sądu kwestionowane postanowienia są również sprzeczne z art. 69 ust. 1, art. 69 ust. 2 Prawa bankowego i zgodnie z art. 58 § 1 Kodeksu cywilnego. Konsekwencją stwierdzenia nieważności umowy jest zasądzenie od pozwanego na rzecz powodów kwot wskazanych w wyroku.

Sąd zasądził odsetki w takim wymiarze z uwagi na podniesienie przez pozwanego zarzutu zatrzymania na rozprawie w dniu 23 maja 2023 r. Zdaniem Sądu zarzut ten był dopuszczalny, ponieważ umowa kredytu ma charakter wzajemny.

Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki. Wyrok jest nieprawomocny. Postępowanie w I instancji trwało 34 miesięcy.