Umowa zawarta z EFG Eurobank Ergasias S.A. uznana za nieważną

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny (SSO Katarzyna Dawid – Birska) wyrokiem z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie o sygn. akt XXVIII C 6023/21 przeciwko Raiffeisen Bank International AG: I. ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny zawarta w styczniu 2008 r. pomiędzy powodami a pozwanym jest nieważna, II. zasądził od pozwanego na rzecz powód zwrot zapłaconych kwot w wysokości ponad 50 tys. PLN oraz 41 tys. CHF z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 21 czerwca 2023 r. do dnia zapłaty, III. oddalił odsetki za okres poprzedzający pouczenie przed Sądem, IV. Zasądził na rzecz powodów kwotę 11 936 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Sąd w całości podzielił argumentację strony powodowej. Klauzule indeksacyjne zawarte w umowie są bezskuteczne wobec powodów, a ich eliminacja z umowy powoduje, że umowa nie może być dalej wykonywana.

Wyrok jest nieprawomocny. Postępowanie w I instancji trwało 27 miesięcy. Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki.