Umowa d. Polbank EFG nieważna

Wyrokiem z 1 sierpnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (IV C 760/22; SSO Joanna Radzyńska-Głowacka):
I. ustala że Umowa o kredyt hipoteczny nr (…) z (…) stycznia 2008 r. zawarta pomiędzy Raiffeisen Bank International AG, a (…) jest nieważna;
II. zasądza od pozwanego Raiffeisen Bank International AG na rzecz (…) kwoty 132.391,16 PLN oraz 34.688,04 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 7 lipca 2022 r. do
dnia 17 lipca 2023 r. z tym, że spełnienie świadczenia powinno nastąpić za jednoczesnym zaoferowaniem przez (…) pozwanemu Raiffeisen Bank International AG kwoty 400.000,00 PLN albo
zabezpieczeniem roszczenia pozwanego o zapłatę tej kwoty;
III. oddala powództwo w pozostałym zakresie;
IV. zasądza od pozwanego Raiffeisen Bank International AG na rzecz (…) kwotę 17.417,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia uprawomocnienia się niniejszego orzeczenia do dnia zapłaty;

W uzasadnieniiu Sąd wskazał, że całkowicie stanowisko strony powodowej co do nieważności umowy w
całości uznając, że zawiera ona w sobie takie klauzule abuzywne, których usunięcie powoduje, to, że ta umowa nie powinna się ostać.
Dotyczy to głównie postanowień dotyczących spłaty poszczególnych rat, kwestie związane z obliczeniem kwoty kapitału zarówno w momencie wypłaty kredytu jak i w przypadku spłaty kolejnych rat, spreadu, jak i informacji przekazywanych powodowi na etapie poprzedzającym zawarcie umowy przez pozwanego działającego jako profesjonalista w stosunku do konsumenta.
W ocenie Sądu usunięcie tych klauzul powoduje ustalenie nieważności umowy w całości, uznając, że strony winne są zwrócić sobie wzajemnie świadczone kwoty – dlatego też Sąd uwzględnił powództwo o zapłatę.
Oddalono powództwo w zakresie odsetek i zasądzając je od daty doręczenia powodowi pouczenia Sądu o skutkach ew. uznania postanowień umowy za abuzywne.

Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki. Postępowanie trwało w I instancji 31 miesięcy.