Umowa zawarta z BRE Bank S.A. uznana za nieważną, odsetki zasądzone od wezwania

W dniu 13 lipca Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Anna Tyrluk-Krajewska, sygn. IV C 911/21) w sprawie przeciwko mBank S.A., wydał wyrok, w którym:

I. ustalił, że nie istnieje stosunek prawny wynikający z umowy zawartej w kwietniu 2008 r.

II. zasądził od mBank S.A. na rzecz powodów kwoty po 86.786,59 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 24 lutego 2021 r. (od upływu terminu z przedsądowego wezwania) do dnia zapłaty.

III. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11.817,00 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Sąd pokrótce uzasadnił, że w przedmiotowej umowie występują klauzule abuzywne dotyczące indeksacji, a w prawodawstwie polskim nie ma przepisów umożliwiających zastąpienie tych klauzul innymi postanowieniami, a zatem należało stwierdzić nieważność kwestionowanej  umowy.

Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki. Postępowanie w I instancji trwało 29 miesięcy.