Sąd Najwyższy odmawia przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej wniesionej przez mBank S.A.!

Sąd Najwyższy (I CSK 5840/22; SSN Krzysztof Wesołowski) postanowieniem z dnia 6 lipca 2023 r. odmówił przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej wniesionej przez mBank S.A. od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 25 maja 2022 r. (V ACa 839/21; SSA Ewa Kaniok), oddalającego w całości apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 9 lipca 2021 r. (XXVIII C 1791/21; Tomasz Niewiadomski) ustalającego, że umowa o kredyt hipoteczny „mPlan” waloryzowany kursem CHF z 2007 r. jest nieważna i zasądzającego na rzecz strony powodowej dochodzone pozwem kwoty wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od daty wynikającej z przedsądowego wezwania do zapłaty.

W tej sprawie zarówno wyrok sądu I instancji, jak i II instancji, był dla kredytobiorców 100% korzystny. Ostatecznie kwestię tą przesądził Sąd Najwyższy, który uznał, że w tym przypadku nie występują istotne zagadnienia prawne, ani też nie istnieje potrzeba wykładni przepisów prawnych budzących poważne wątpliwości lub wywołujących rozbieżności w orzecznictwie sądów.

Sprawę prowadził r. pr. Grzegorz Godzina.