Umowa zawarta z Bankiem Millennium uznana za nieważną.

W dniu 22 listopada 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (SSO Aleksandra Błażejewska Leoniak, sygn. XXVIII C 13871/21) wydał wyrok, w którym:

1) ustalił, że nie istnieje stosunek prawny wynikający z umowy o kredyt hipoteczny zawartej 26 września 2006 r.;

2) zasadził na rzecz jednego z powodów kwotę 331.646,81 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 6 stycznia 2022 r. do dnia zapłaty;

3) oddalił roszczenie odsetkowe za okres od upływu terminu z przedsądowego wezwania do 14 dnia od doręczenia pozwanemu pozwu.

4) zasądził od pozwanego na rzecz powoda koszty procesu w tym koszty zastępstwa procesowego według norm prawem przepisanych.

Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki. Wyrok jest nieprawomocny. Postępowanie w I instancji trwało 26 miesięcy.