Nieważność umowy PKO BP

W dniu 22 listopada 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, III Wydział Cywilny (SSO Anna Popławska-Czerwińska, sygn. III C 1708/18 ) wydał wyrok na posiedzeniu niejawnym, w którym:

  1. Ustalił, że umowa o kredyt mieszkaniowy d. Nordea-Habitat z listopada 2008 r. jest nieważna
  2. Zasądził od PKO BP z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów kwotę 136.636,98 PLN oraz 96.610,57 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od tych kwot od 15 listopada 2022 r. do dnia zapłaty;
  3. Oddala powództwo w pozostałym zakresie;
  4. rozstrzyga, że Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą wWarszawie ponosi koszty procesu w całości, pozostawiając szczegółowe wyliczenie obciążających pozwanego kosztów procesu referendarzowi sądowemu, po uprawomocnieniu się orzeczenia kończącego postępowanie.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka S.K.A.