Umowa z Millennium nieważna

W dniu 11 marca 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Agnieszka Wlekły-Pietrzak; Sygn. akt: XXVIII C 570/21) wydał wyrok, w którym:

1. ustalił nieważność umowy kredytu z maja 2008 r. zawartej przez powodów z Bank Millennium S.A.;

2. zasądził od banku na rzecz powodów zwrot zapłaconych rat kredytu w wysokości 303.609,77 PLN oraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

3. obciążył bank kosztami procesu.

Sąd uznał, że pozwany nie wywiązał się z obowiązku informacyjnego odnośnie ryzyka kursowego. Pouczenia pozwanego nie były bowiem pełne, zrozumiałe i jednoznaczne dla konsumentów. Opierały się one tylko na Rekomendacji S, co Sąd uznał za niewystarczające. Sąd wskazał również, że bank nie dopełnił obowiązku informacyjnego w zakresie klauzul indeksacyjnych. Postanowienia te również nie były jednoznaczne i zrozumiałe dla konsumentów. Niewątpliwie też należało je uznać za sprzeczne z dobrymi obyczajami i za rażąco naruszające interesy konsumentów. Co doprowadziło Sąd do uznania, że postanowienia te należało uznać za abuzywne, a jako, że postanowienia te stanowiły świadczenie główne stron, należało uznać całą umowę za nieważną.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadziła adw. Dominika Helios z Kancelarii Adwokackiej Czabański, Wolna-Sroka Spółka Partnerska.