Umowa z Millenium nieważna

W dniu 10.03.2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, Wydział I Cywilny ( I C 2847/20) (SSR del. Joanna Radzyńska-Głowacka).

1. ustala nieważność umowy kredytu hipotecznego KH/3560/04/2006 indeksowanego do CHF zawartej pomiędzy powodami a pozwanym w dniu 22.06.2006 r.

2.zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwotę 122.671,98 PLN oraz 38.017,00 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 6 października 2020 r.

3. zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11.834,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Ustne motywy:

Sąd podzielił całkowicie stanowisko strony powodowej. Uznając, że umowa zawiera klauzule abuzywne, których usunięcie nie pozwala na jej dalsze kontynuowanie. Klauzule zawarte w umowie dot. essentialia negotiI umowy kredytowej i odnoszą się do sposobu wyliczenia kwoty udzielonego kredytu oraz kwoty należnej do spłaty raty. W ocenie Sądu sposób, powodowie nie zostali poinformowani o sposobie ustalania kwoty wypłaty kredytu oraz sposobie spłaty rat kredytowych. Powodowie nigdy nie wiedzieli jaką kwotę kredytu otrzymają i jaką kwotę kredytu będą spłacać. Sąd potwierdził status konsumenta powodów. Sąd zasądził i orzekł zgodnie z żądaniem pozwu a o kosztach procesu Sąd rozstrzygnął na podstawie art. 98 kpc.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadziła adw. Dominika Helios z Kancelarii Adwokackiej Czabański, Wolna-Sroka Spółka Partnerska.