Umowa z Getin Bank nieważna

W dniu 30 marca 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (w składzie SSO Rafał Schmidt, sygn. III C 236/20) wydał wyrok w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A. w którym:

– ustalił, że umowa kredytu z września 2008 r. jest nieważna.

– zasądził na rzecz powoda kwotę 269.514,61 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 2 marca 2022 r. (data złożenia oświadczenia) do dnia zapłaty.

– zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 11.817,00 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sąd uznał, że bank dowolnie kształtował zobowiązania powoda. W konsekwencji umowa nie może dalej trwać, a kwoty podlegają zwrotowi.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Anna Wolna-Sroka