Umowa z EFG Eurobank Ergasias nieważna

W dniu 12 września 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Agnieszka Rafałko, III C 900/20) wydał wyrok, w którym:

1. ustalił, że Umowa o kredyt hipoteczny z dnia 8 lutego 2008 r. zawarta z EFG Eurobank Ergasias S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie jest nieważna;
2. zasądził od pozwanego solidarnie na rzecz powodów kwotę 104.690,19 PLN oraz 85.503,02 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 12 września 2022 r. do dnia zapłaty;
3. w pozostałym zakresie powództwo oddalił;
4. zasądził od pozwanego solidarnie na rzecz powodów całość kosztów procesu.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa zawiera klauzule abuzywne, a sama umowa po ich wyeliminowaniu nie może być dalej wykonywana.

W związku z upadkiem umowy należało zasądzić na rzecz powodów zwrot wszystkich świadczeń, jako nienależnych. Sąd uznał jednak, że roszczenie staje się wymagalne dopiero w momencie przesądzenia o abuzywnym charakterze klauzul indeksacyjnych i w tym zakresie zasądził odsetki od dnia ogłoszenia wyroku, a nie od dnia wezwania, oddalając w tym zakresie powództwo.

Wyrok jest nieprawomocny.
Sprawę prowadzi adw. Dominika Helios oraz adw. Anna Bielecki z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp. p.