Umowa mBanku nieważna

Wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym w dniu 12 września 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (sędzia Edyta Sornat-Unisk; XXVIII C 9855/21):

1. ustalił, że umowa kredytu z lipca 2008 roku jest nieważna w całości;
2. zasądził od mBank S.A. na rzecz powodów kwotę 174.401,96 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 15 lipca 2021 r. do dnia zapłaty;
3. zasądził od mBank S.A. na rzecz powodów koszty procesu w całości.

Wyrok został wydany na posiedzeniu niejawnym, więc nie znamy motywów rozstrzygnięcia. Z treści orzeczenia wynika jednak, że powództwo zostało uwzględnione w 100%.

Wyrok jest nieprawomocny.
Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.