Nieważność umowy dawnego GE Money Bank S.A. w sądzie w Gdańsku.

Wyrokiem z dnia 14 września 2022 r. sygn. akt I C 250/18 ((SSO Małgorzata Janicka) Sąd Okręgowy w Gdańsku:
I. zasądził od Banku BPH S.A. na rzecz kredytobiorcy kwotę ponad 113.000 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 30 marca 2018 r. do dnia zapłaty;
II. w całości obciążył Bank BPH S.A. kosztami procesu, pozostawiając ich szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu.

W ustnych motywach wyroku sąd krótko wyjaśnił, że w jego ocenie klauzule indeksacyjne odsyłające do tabeli kursowej banku są abuzywne, ponieważ przyznają dowolność bankowi w wyznaczaniu wysokości tych kursów.

Dodatkowo sąd stwierdził, że powódka nie została prawidłowo pouczona o ryzyku walutowym, ponieważ przedstawiono jej w tym zakresie tylko lakoniczne Oświadczenie, które de facto nie wyjaśniało ryzyka walutowego.

Klauzule te należało wyeliminować z umowy, co skutkuje nieważnością całej umowy, ponieważ klauzule indeksacyjne dotyczą głównego świadczenia stron.

Jednocześnie w ocenie sądu nie można w żaden sposób uzupełniać umowy innym kursem, ponieważ podstawową sankcją jest eliminacja klauzul z umowy.

W konsekwencji powództwo zasługiwało na uwzględnienie w całości.

Wyrok jest nieprawomocny.
Sprawę prowadzą adw. dr Jacek Czabański oraz adw. Fabian Orłowski.