Umowa z EFG Eurobank Ergasias nieważna

W dniu 14 lutego 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Anna Lipińska; I C 221/21) ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny z lipca 2008 r. zawarta z EFG Eurobank Ergasias S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce jest nieważna i zasądził zwrot na rzecz kredytobiorcy kwoty 89.100,43 PLN oraz 54.312,40 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zwrotem kosztów procesu.

W ocenie Sądu umowa kredytu jako sprzeczna z naturą stosunku prawnego winna zostać uznana za nieważną. Bank w sposób arbitralny i dowolny mógł bowiem kształtować wysokość zobowiązania kredytobiorcy. Mechanizm indeksacji nie został wyjaśniony kredytobiorcy w sposób jasny i przejrzysty, a w zakresie ryzyka kursowego bank nie zaproponował mu żadnego instrumentu chroniącego go w tym zakresie, gdzie bank korzystał z takiej ochrony. Również Sąd nie uwzględnił w sprawie zgłoszonego w sprawie zarzutu zatrzymania. Sąd wskazał, że umowa kredytu nie jest umową wzajemną (do których zarzut zatrzymania winien być jedynie stosowany), a przede wszystkim w całości podzielił argumentację strony powodowej, że zarzut zatrzymania nie może być podnoszony przez stronę, która skonstruowała wadliwą umowę.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzą adwokat dr Jacek Czabański, adwokat Dominika Helios oraz adwokat Anna Bielecki.