Umowa z ING nieważna

W dniu 14 lutego 2022 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach (SSA Piotr Łakomiak) sygn. I ACa 972/20 podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach (SSO Jolanta Polko, sygn. I C 926/18), w którym Sąd I instancji ustalił, że umowa kredytu indeksowanego z października 2008 r. na kwotę 800 tys. PLN zawarta z ING Bankiem Śląskim jest nieważna i zasądził na rzecz powodów ponad 476 tys. PLN oraz ponad 64 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od października 2018 r. do dnia zapłaty. Sąd Apelacyjny zmienił wyrok jedynie w części dotyczącej odsetek i zasądził odsetki od marca 2019 r. wskazując jednocześnie, iż w tej dacie miała miejsce modyfikacja powództwa, w której powodowie wystąpili z roszczeniem o ustalenie nieważności umowy. Sad Apelacyjny zasądził również na rzecz powoda koszty zastępstwa procesowego za II instancję w kwocie 8100 zł. Warto dodać, iż Sąd nie uwzględnił wniosku pozwanego o otwarcie przewodu sądowego na nowo w związku z podniesieniem przez bank zarzutu potrącenia kwoty faktycznie wypłaconego kredytu. Zarzut ten został podniesiony już po zamknięciu przewodu sądowego w załączniku do protokołu, a zatem Sąd nie widział jakichkolwiek podstaw do otwarcia przewodu sądowego w związku z brakiem działania po stronie pełnomocnika pozwanego.

Wyrok jest prawomocny.

Sprawę prowadziła adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp. p.