Umowa z BPH nieważna

Nieważność umowy dawnego GE Money Bank S.A. (obecnie Bank BPH S.A.) w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga.
Kredyt w całości spłacony, wyrok dotyczy tylko jednego kredytobiorcy!

Wyrokiem z dnia 21 kwietnia 2022 r. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, II Wydział Cywilny (SSO Katarzyna Sałaj-Alechno) w sprawie o sygn. akt II C 1457/19 prowadzonej przeciwko Bankowi BPH S.A.:

I. zasądził od Banku na rzecz powoda kwotę 233.328,76 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 30 listopada 2019 r. do dnia zapłaty;
II. zasądził od banku na rzecz kredytobiorcy kwotę 11.834,00 PLN tytułem zwrotu kosztów postępowania.

W ustnych motywach wyroku wyjaśnił, że:
-klauzule indeksacyjne zawarte w umowie są nieuczciwe i jako takie, nie wiążą konsumenta;
-wyeliminowanie ww. klauzul z umowy prowadzi do nieważności umowy;

Sprawę prowadziły adwokat Anna Wolna-Sroka oraz adw. Anna Bielecki z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Spółka Partnerska

Wyrok jest nieprawomocny.