Umowa mBanku nieważna

Sąd Okręgowy w Gdańsku wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym w dniu 06 kwietnia 2022 r. sygn. akt XV C 715/20 (SSO piotr Pancer):

1. zasądził od mBank S.A. na rzecz kredytobiorcy:

a) kwotę 130.475,41 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 28 kwietnia 2020 r. do dnia zapłaty;

b) kwotę 116.507,53 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od kwoty 26.454,57 CHF od dnia 28 kwietnia 2020 r. do dnia zapłaty oraz od kwoty 90.052,96 CHF od dnia 10 marca 2022 r. do dnia zapłaty.

II. umorzył postępowanie w zakresie roszczenia o ustalenie;

III. oddalił powództwo w pozostałym zakresie;

IV. kosztami postępowania w całości obciążył mBank S.A.

Wyrok wydany na posiedzeniu niejawnym, zatem nie są znane motywy rozstrzygnięcia.

Treść wyroku wskazuje jednak na uwzględnienie powództwa z uwagi na nieważność umowy kredytu indeksowanego do CHF. Kredyt został spłacony w całości w trakcie trwania postępowania sądowego.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzą adwokat dr Jacek Czabański i adwokat Fabian Orłowski.