Umowa Millennium nieważna

W dniu 21 kwietnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (w składzie SSO Monika Włodarczyk) w sprawie zarejestrowanej pod sygn. IV C 2950/20, wydał wyrok, w którym:

1. ustalił , że umowa kredytowa z dnia 11 września 2007 r. zawarta z Bankiem Millennium S.A. jest nieważna;

2. zasądził na rzecz powodów kwotę 413.236,51 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 15 października 2020 r. tj. od upływu terminu zakreślonego w przedsądowym wezwaniu do zapłaty,

3. Sąd w całości obciążył pozwanego kosztami procesu i zasądził na rzecz powodów zwrot kosztów w wysokości 11.834 PLN.

Sąd wskazał, że powodowie posiadają interes prawny w rozumieniu art. 189 k.p.c. w zakresie żądania ustalenia nieważności umowy kredytu, albowiem takie rozstrzygnięcie pozwoli uniknąć sporów między z bankiem w przyszłości i usunie istniejący obecnie stan niepewności co do treści stosunku prawnego wynikającego z umowy.

Sąd uznał, że umowa jest sprzeczna z naturą stosunku, co musi prowadzić do jej nieważności. Dodatkową podstawę nieważności umowy Sąd upatruje w jej sprzeczności z zasadami współżycia społecznego z uwagi na brak właściwej informacji o ryzyku kursowym, a także przerzucenie całego ryzyka kursowego na konsumenta przy jednoczesnym zabezpieczeniu ryzyka kursowego po stronie banku. Niezależnie od powyższego Sąd wskazał również, że zakwestionowane postanowienia umowne spełniają kryteria uznania ich za niedozwolone, co doprowadziłoby także do uznania umowy za nieważną.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzą adw. Anna Wolna-Sroka oraz adw. Anna Bielecki.