Umowa Nordea-Habitat z kwietnia 2010 r. spłacana wyłącznie w CHF uznana za nieważną

21 lutego 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Joanna Radzyńska-Głowacka; sygn. akt IV C 811/22, poprzednia sygn. akt I C 1165/20) wydał wyrok, w którym: I. ustalił, że Umowa o kredyt mieszkaniowy Nordea-Habitat zawarta w kwietniu 2010 r. jest nieważna; II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 50 tys. CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wezwania do dnia zapłaty.

Sąd podzielił całkowicie ocenę umowy zaprezentowaną przez stronę powodową w pozwie i pozostałych pismach procesowych. W ocenie Sądu umowa zawiera takie klauzule dot. spreadu, sposobu przeliczania salda kapitału, poszczególnych rat, że po ich usunięciu kwestionowana umowa nie może się ostać, w związku z czym należy stwierdzić jej nieważność. Świadczenia spełnione na podstawie nieważnej umowy są świadczeniami nienależnymi i dlatego Sąd zasądził zwrot tej kwoty od pozwanego na rzecz powodów.

Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadziła adw. Anna Bielecki. Postępowanie w I instancji trwało 33 miesiące.