Sąd stwierdza nieważność umowy całkowicie spłaconego kredytu

W dniu 22 lutego 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Anna Zalewska) w sprawie o sygn. akt XXV C 2698/20 wydał wyrok, w którym:

1. Zasądził od Raiffeisen Bank International A.G.  na rzecz powoda 26.498,31 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 15 sierpnia 2020 r. do dnia zapłaty; 

2. Zasądził od pozwanego na rzecz powoda koszty procesu w tym koszty zastępstwa procesowego, których szczegółowe wyliczenie pozostawił referendarzowi sądowemu.

Sąd zgodził się z argumentacją pełnomocnika powoda, iż umowa zawiera nieuczciwe postanowienia umowne, które prowadzą do upadku umowy.

Z uwagi na całkowitą spłatę kredytu sprawa dotyczyła jedynie roszczenia o zapłatę. Sąd przesłankowo stwierdził nieważność umowy zasądzając całość dochodzonego roszczenia.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadziła adw. Anna Wolna-Sroka z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Sp.p.