Umowa Nordea Bank Polska S.A. nieważna

Prawomocny wyrok – umowa Nordea Bank Polska S.A. nieważna.
Dzisiaj, czyli 3 listopada 2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (sygn. akt I ACa 541/21) wydał wyrok, w którym co do zasady utrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20 maja 2021 r., (sygn. akt XXIV C 1096/16 SSO Monika Dominiak), w którym Sąd uznał umowę kredytu zawartą w czerwcu 2008 r. z Nordea Bank Polska S.A za nieważną i zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot kwoty 241.517,51 PLN. Sąd Apelacyjny zmienił wyrok w zakresie odsetek – zasądzając je dopiero od daty wyroku Sądu I instancji.
Sąd w całości obciążył Bank kosztami procesu.
Sąd Apelacyjny nie uwzględnił zarzutu zatrzymania, który bank złożył na etapie postępowania apelacyjnego, choć jak wskazano w uzasadnieniu Sąd stoi na stanowisku, że taki zarzut co do zasady byłby skuteczny, bowiem umowa kredytu ma charakter wzajemny. Jednak w niniejszej sprawie powodowie dochodzili różnicy pomiędzy kwotą wypłaconego kredytu, a kwotą sumą uiszczoną kwot na rzecz Banku. W takim przypadku Sąd uznał, że zarzut zatrzymania należy uznać za bezzasadny.
Koszty postępowania apelacyjnego ponosi w całości bank. Wyrok jest prawomocny. Sprawę prowadził adw. Jacek Czabański i adw. Maciej Zaborowski