Umowa z GE Money Bank S.A. jest nieważna w całości

Kolejna nieważność na posiedzeniu niejawnym.
Sąd Okręgowy w Warszawie (sędzia Edyta Sornat-Unisk; XXVIII C 1196/21) wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym w dniu 25 października 2021 r.
1. ustala, że umowa kredytu nr (…) zawarta 4 lipca 2007 r. z GE Money Bank S.A., obecnie Bank BPH S.A., z siedzibą w Gdańsku jest nieważna w całości;
2. zasądza od pozwanego solidarnie na rzecz powodów kwotę 170.350,82 PLN oraz 113.029,18 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 13 listopada 2020 r. do dnia zapłaty;
3. zasądza od Banku BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku solidarnie na rzecz powodów koszty procesu w całości.
Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki oraz adw. dr Jacek Czabański.