Umowa z Getin Bank S.A. jest nieważna

Wyrokiem wydanym na posiedzeniu niejawnym w dniu 26 października 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (sędzia Edyta Sornat-Unisk; XXVIII C 2775/21):
1. ustala, że umowa kredytu hipotecznego nr (…) indeksowanego do CHF zawarta 14 września 2005 r. z Getin Bank S.A., którego następcą prawnym jest Getin Noble Bank S.A., jest nieważna;
2. zasądza od Getin Noble Banku S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz powoda kwotę 234.312,84 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 5 lutego 2021 r. do dnia zapłaty;
3. zasądza od Getin Noble Banku S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz powoda koszty procesu w całości.
Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki oraz adw. dr Jacek Czabański.