Umowa Millennium nieważna

W dniu 28 marca 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (w składzie SSO Aleksandra Orzechowska, sygn. XXVIII C 5377/21) wydał wyrok w sprawie przeciwko Bankowi Millennium S.A., w którym:

– ustalił, że umowa kredytu z czerwca 2008 r. jest nieważna.

– zasądził na rzecz powoda kwotę 39.300,51 PLN oraz 52.261,39 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 19 czerwca 2021 r. do dnia zapłaty.

– zasądził od Banku Millennium S.A. na rzecz powoda kwotę 11.817,00 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku do dnia zapłaty – tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sąd uznał, że bank dowolnie kształtował zobowiązania powoda. W konsekwencji umowa nie może dalej trwać, a kwoty podlegają zwrotowi.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Anna Bielecki.