Umowa Millenium nieważna

W dniu 4 stycznia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (SSR del. Adam Mitkiewicz, XXV C 2501/19, poprzednia sygn. I C 449/16) w sprawie z powództwa kredytobiorców przeciwko Bankowi Millennium wydał wyrok, w którym:1. ustalił, że umowa kredytu z stycznia 2006 r. zawarta z Bankiem Millennium jest nieważna;2. zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę 119.064,90 PLN oraz 18.800,92 CHF tytułem zwrotu zapłaconych rat kredytu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie odpowiednio od upływu 14 dni od dnia doręczenia pozwu do dnia zapłaty oraz od upływu 14 dni od doręczenia pozwanemu modyfikacji w zakresie kwot rozszerzonego powództwa do dnia zapłaty.3. zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot kosztów procesu w wysokości 13.091,87 PLN oraz zwrócił nadpłaconą zaliczkę pobraną z tytułu wynagrodzenia biegłego.Sąd wskazał, że umowa jest nieważna, z uwagi na to, że bank poprzez jednostronne wyznaczanie kursów w swoich tabelach mógł dowolnie kształtować wysokość zobowiązania kredytobiorcy. Sąd uznał, że umowa jest sprzeczna z prawem bankowym i naturą stosunku prawnego.

Sprawę prowadzi adw. Jacek Czabański, adw. Anna Bielecki i adw. Anna Wolna-Sroka. Wyrok jest nieprawomocny.