Umowa Millenium nieważna

W dniu 17 stycznia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny (SSO Aleksandra Orzechowska) w sprawie o sygnaturze XXVIII C 3554/21 ustalił, że umowa kredytu indeksowanego Banku Millennium S.A. jest nieważna i zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 104.725,88 PLN oraz 34.153,85 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 2 grudnia 2020 r. do dnia zapłaty, jak również zwrot kosztów postępowania w wysokości 11.834,00 PLN od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa została uznana za nieważną m.in. z uwagi na możliwość jednostronnego kształtowania kursów przez bank poprzez dowolne ustalanie wysokości marży oraz z uwagi na występujące w umowie klauzule abuzywne, po których eliminacji umowa nie mogłaby być dalej wykonywana.Ponieważ Sąd uwzględnił powództwo w całości, kosztami postępowania został w całości obciążony pozwany.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadziły adw. Anna Wolna-Sroka oraz adw. Dominika Helios z Kancelarii Adwokackiej Czabański Wolna-Sroka Spółka Partnerska