Umowa Millenium nieważna

W dniu 17 stycznia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie I Wydział Cywilny (SSR del. Anna Lipińska),

I. ustalił, że umowa kredytu z dnia 21 listopada 2007 r. z Bankiem Millennium jest nieważna,

II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 129.453,51 PLN wraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 26 czerwca 2020 r. do dnia zapłaty,

III. zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 6.502,00 PLN jako zwrot kosztów postępowania.

Ustne motywy rozstrzygnięcia:

Sąd uznał, iż Powodowie nie mieli możliwości negocjacji spornej umowy w związku z tym zobowiązani byli do zaakceptowania wzorca umownego przedstawionego przez pozwanego. Zdaniem Sądu przed zawarciem umowy i w dacie jej podpisania powodom nie zostało przedstawione na czym będzie polegał mechanizm indeksacji zawarty w umowie. Strona powodowa nie została w sposób należyty poinformowana o ryzyku kursowym. W związku z tym Sąd uznał, iż aspekt informacyjny nie został wypełniony w sposób należyty. Umowa zawiera klauzule sprzeczne z naturą stosunku cywilnoprawnego w tym zakresie, że bank zabezpieczał się przed ryzykiem natomiast strona kredytobiorców to ryzyko ponosiła. W oparciu o powyższe należało uznać, że umowa jest nieważna. Strona powodowa mogła domagać się tego co świadczyła niezależnie na rzecz Banku (art. 410 kc.)

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Dominika Helios