Umowa EFG Eurobank Ergasias S.A. nieważna

17 stycznia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie II Wydział Cywilny (SSO Barbara Pyz-Kędzierska; II C 1082/20):

I. ustalił, że umowa kredytu indeksowanego dawnego EFG Eurobank Ergasias S.A. z sierpnia 2008 r. na kwotę ok. 1 mln. zł jest nieważna;

II. zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę ponad 330 tys. zł i 14 tys. CHF wraz z odsetkami od dnia wezwania,

III. zasądził zwrot kosztów postępowania w wysokości 11.834,00 PLN od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa została uznana za nieważną z dwóch powodów:- w umowie występowały klauzule indeksacyjne, które należało uznać za abuzywne. Natomiast w konsekwencji ich eliminacji umowa nie mogłaby funkcjonować dalej w obrocie prawny,- umowę należało uznać za sprzeczną z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. W sprawie bank podniósł zarzut zatrzymania, którego Sąd nie uwzględnił, wskazując przede wszystkim na to, że łącząca strona umowy nie jest umową wzajemną. Ponieważ Sąd uwzględnił powództwo w całości, kosztami postępowania został w całości obciążony pozwany.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. dr Jacek Czabański i adw. Dominika Helios.