Umowa Millenium nieważna

W dniu 17 stycznia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie I Wydział Cywilny (SSR del. Anna Lipińska),

I. ustalił, że umowa kredytu z dnia 21 listopada 2007 r. z Bankiem Millennium jest nieważna,

II. zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 129.453,51 PLN wraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 26 czerwca 2020 r. do dnia zapłaty,

III. zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 6.502,00 PLN jako zwrot kosztów postępowania.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi adw. Dominika Helios