Umowa mBanku z kwietnia 2007 r. nieważna

17 lutego 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVII Wydział Cywilny Odwoławczy (XXVII Ca 2481/18; SSO Maksymilian Wesołowski) wydał wyrok, w którym zmienił wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia z 14 sierpnia 2018 r. (VI C 363/17; SSR Barbara Syta-Latała) i uznał, że umowa kredytu zawarta przez kredytobiorcę z mBankiem jest nieważna i zasądził na jego rzecz zwrot dochodzonej kwoty 55 tys. złotych wraz z odsetkami za opóźnienie od dnia doręczenia pozwu bankowi, to jest od 30 marca 2017 r.

Sąd nie uznał zgłoszonego przez bank zarzutu zatrzymania, uznając że umowa kredytu nie jest umową wzajemną, a więc taki zarzut nie może być zgłoszony, a ponadto przysługuje bankowi dalej idący środek obrony w postaci potrącenia.

Bank musi również zwrócić koszty procesu za obie instancje.

Wyrok jest prawomocny, ale bank może jeszcze złożyć skargę kasacyjną.

Sprawę prowadził adw dr Jacek Czabański, a wcześniej adw. Maciej Zaborowski oraz adw. Jakub Ryzlak.

Sprawa trwała łącznie 73 miesiące, z czego 55 miesięcy w postępowaniu odwoławczym.